Målsättningen för allt vårt miljöarbete är att i alla led kontinuerligt verka för att minimera verksamhetens och produkternas hälso- och miljöpåverkan. Redan vid utveckling av en ny produkt ser vi till hela kedjan för att minimera miljöbelastningen så mycket som möjligt alltifrån val av råvaror, tillverkning, transporter till användning av produkterna. 

För att minska miljöbelastningen och utsläppen av fossilt koldioxid är produkterna baserade i största möjliga utsträckning på vegetabiliska förnyelsebara råvaror som är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s kriterier 301A-301F. Produkterna har gjorts koncentrerade för att minska behovet av emballagematerial samt behovet av utrymme under transporter och lagring. Emballagematerial har valts med tanke på möjligheten till materialåtervinning genom källsortering.

Tillverkningen av produkterna sker i slutna energisnåla processer utan utsläpp till luft, mark eller vatten. Mindre än 0,1 % av produktionsvolymen går till spill. Detta spill kommer från rengöring av tankar och rörsystem i produktionen och återvinns till stor del.

Ett viktigt led i vårt miljöarbete är att i möjligaste mån byta ut råvaror, produkter och tillverkningsmetoder så snart det finns dokumenterat säkrare och mer miljövänliga alternativ att tillgå.

Lejon Kemi AB:s miljöpolicy