Sot en hälsorisk

Sot från brandrök kan innehålla olika typer av giftiga, cancerogena och andra hälsoskadliga ämnen beroende på vad som brinner och under vilka förhållanden förbränningen sker. Sot består huvudsakligen av organiska partiklar som kan vara mycket små och tränga djupt ned i lungorna och upptas av kroppen. Sotpartiklarna kan också bära på hälsoskadliga ämnen som kan upptas via huden eller lungorna. Flera vetenskapliga studier visar på att exponering för sot kan ge upphov till olika typer av svåra sjukdomar efter långvarig och/eller upprepad exponering.

Produktblad