Lejon Kemi

Sot och brandrök kan innehålla 100-tals olika typer av giftiga, cancerogena och andra hälsoskadliga ämnen beroende på vad som brinner och under vilka förhållanden förbränningen sker. Sot består huvudsakligen av organiska partiklar som kan vara mycket små och tränga djupt ner i lungorna och kan upptas av kroppen. Sotpartiklarna kan också bära på mycket hälsoskadliga ämnen som kan upptas via huden, lungorna eller oralt. Exempel på ämnen som kan finnas i sot och brandrök är polycykliska aromatiska kolväten (PAH), dioxiner, benzen, cyanid, isocyanater, PCB, VOC, 1,3 butadien, asbest, fluorväte m.m. Flera vetenskapliga studier visar på att exponering för sot och hälsoskadliga ämnen från bränder kan ge upphov till olika typer av svåra sjukdomar som till exempel cancer. Hälsoriskerna ökar med upprepad exponering under längre tid.

Några referenser

  • Bengtsson och Antonsson (1993). Brandmannens arbetsmiljö – Kemiska hälsorisker och förslag till åtgärder. SRV.
  • Karlsson, B., Quintiere, J.G. (2000). Enclosure of fire dynamics. CRC Press inc.
  • LeMasters m.fl. (2006). Cancer risk among firefighters: A review and meta-analysis of 32 studies journals of occupational and environmental medicine. JOM200238.
  • Lidman, U. (2008). Toxikologi: Läran om gifter. Studentlitteratur AB.
  • Rodriks, J. V. (1992). Understanding the toxicity and human health risks of chemicals in our environment. Cambridge university press.
  • Straif m.fl. (2007). Carcinogenicity of shift-work, painting and firefighting.
    The Lancet oncology vol. 8 No 12.
  • Svensson, S., Månsson, B. (2009). Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid Räddningsverkets skolor. Myndigheten för sammahällsskydd och beredskap.

Viktigt att skydda sig mot exponering från sot och hälsoskadliga ämnen

För att i möjligaste mån minimera hälsoriskerna som kan uppkomma till följd av kontakt med sot och hälsoskadliga ämnen från bränder är det viktigt att ha en helhetssyn på hur exponeringen kan minimeras på olika sätt i alla led. Detta kan ske genom användning av lämplig personlig skyddsutrustning, kortare exponeringstider för brandrök och sot, säker hantering av kontaminerad utrustning, lämplig utformning av lokaler med en kontaminerad och en ren sida, god ventilation, god personlig hygien samt genom rengöring (de-kontaminering) av andningsapparater, skyddskläder, verktyg, fordon, brandslangar, lokaler m.m. En mycket viktig del i att minska exponeringen för hälsoskadliga ämnen inklusive cancerogena substanser är att öka medvetandet om hälsoriskerna genom information och utbildning av berörd personal på brandkårerna.

Läs mer...

  

 

Utveckling och tillverkning av effektiva miljöanpassade kemisk-tekniska produkter för industri och privatkonsumentbruk sedan 1988.

Copyright 2014 - 2022, Lejon Kemi AB

Kundkontakt: tel. 076-827 00 96